Švari aplinka - mūsų rūpestis!
Traidenis
ATGAL Į SĄRAŠĄ
Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms

Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms

HNV tipo gyvenviečių ir naujai statomų kvartalų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos;
 • buityje naudojamas chemines priemones (skalbimo priemones, baliklius, minkštiklius, nuriebinimo priemones) naudoti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

gyv_tit_new.jpg1. Rankinės grotos
2. Smėliagaudė
3. Srauto surinkimo/ paskirstymo šulinys
4. HNV tipo nuotekų valymo įrenginys
5. Dumblo tankintuvas
6. Debito matavimo šulinys
7. Orapūtė

1 pav. Gyvenvietės buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių technologinė schema

Įrenginių pranašumai:

 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis (iki 98 % teršalų);
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • mažagabaritiniai uždaro tipo gaminiai;
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • galima montuoti ne tik po žeme (jei tam trukdo požeminiai statiniai), bet ir padarius specialų pylimą virš žemės.


Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms


Gaminami dviejų modifikacijų HNV tipo nuotekų valymo įrenginiai: 


 

HNV tipo nuotekų valymo įrenginių modulinė sistema

Gyvenviečių ir naujai statomų kvartalų HNV tipo nuotekų valymo įrenginių papildoma įranga


HNV-P tipo įrenginiai
HNVP_LT_1pav..jpg

HNV-P modifikacijos įrenginį sudaro pirminis sėsdintuvas, aerobinis reaktorius, antrinis sėsdintuvas (su plonasluoksniu moduliu) vienoje talpoje. Prieš HNV-P modifikacijos įrenginį paprastai įrengiamos grotos (arba siurblys smulkintuvas) ir smėliagaudė. 
Paduodamos nuotekos patenka į pirminį sėsdintuvą. Pirminiame sėsdintuve nuotekos išbūna 2 valandas. Oro siurblio pagalba sėsdintuve nusėdęs dumblas nuolat šalinamas į atskirai įrengiamą dumblo stabilizatorių. Po sėsdintuvo nuotekos patenka į aerobinį reaktorių su bioįkrova. Biologinis valymas - tai valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmų veikla. Nuotekos, kurias reikia išvalyti, aeruojamos. Dribsnius formuojančios bakterijos (mikroorganizmai) dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo teršiančias organines medžiagas. Būtinas nuolatinis ištirpusio deguonies tiekimas. Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir jį atskirti. Aktyviojo dumblo procesas iš esmės yra gyva sistema, todėl reikia atitinkamai ir elgtis. Norint išlaikyti tam tikrus reikalingus mikroorganizmus, būtina juos atitinkamai „maitinti, auginti ir dauginti”. Staigūs darbo sąlygų pasikeitimai gali sukelti šoką. Todėl naudojama bioįkrova, prie kurios prisitvirtina mikroorganizmai, kurių negali išnešti netolygūs nuotekų srautai. Perteklinis dumblas iš aerobinio reaktoriaus oro siurblio pagalba šalinamas į pirminį nusodintuvą. Nuotekų - dumblo mišinys po aerobinio reaktoriaus patenka į antrinį sėsdintuvą su plonasluoksniu moduliu iš kurio nusėdęs dumblas oro siurblio pagalba grąžinamas į aerobinį reaktorių, o nuskaidrėjusios nuotekos išteka iš įrenginio. 


HNV – P tipo nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos 

I variantas

 hnvp_lt_2pav.jpg

1 pav. HNV – P tipo nuotekų valymo įrenginiai viename korpuse (našumas nuo 5 m³ /p iki 24 m³ /p) 

Technologinės charakteristikos 

hnvp_lt_3pav.jpg 

II – variantas 
hnvp_lt_4pav.jpg 

2 pav. HNV – P tipo nuotekų valymo įrenginiai (antrinis sėsdintuvas atskirame kurpuse), našumas nuo 5 m³ /p iki 24 m³ /p 

Technologinės charakteristikos 

hnvp_lt_5pav.jpg

HNV – P tipo nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas 
hnvp_Lt_6pav.jpg


HNV-N tipo įrenginiai

hnvn_lt_1pav.jpg

HNV-N modifikacijos įrenginį sudaro anoksinė kamera, prailgintos aeracijos aerotankas ir antrinis sėsdintuvas vienoje talpoje. Prieš HNV-N modifikacijos įrenginį būtina įrengti grotas (siurblį smulkintuvą), smėliagaudę, septiką, o reikalui esant ir riebalų gaudyklę. 
Pirmojoje šio įrenginio kameroje palaikomos anoksinės aerobinio valymo sąlygos (biologiniams procesams naudojamas nitratų deguonis), tai yra atitekančios nuotekos maišomos su nitrifikuotu dumblo mišiniu paduodamu iš aeracinės kameros. Anoksinėje kameroje iš nuotekų pasišalina nitratų azotas ir pagerėja dumblo sėdimas (sumažėja dumblo indeksas bei denitrifikacijos pavojus antriniame sėsdintuve). Po anoksinės kameros nuotekos patenka į prailgintos aeracijos kamerą (aerobinį reaktorių), kurioje nuotekos aeruojamos ir toliau vyksta aerobinis nuotekų valymas bei perteklinio azoto oksidavimas iki nitratų. Nuotekų – dumblo mišinys iš aerotanko patenka į antrinį sėsdintuvą, kuriame atsiskyręs aktyvusis dumblas grįžta į anoksinę zoną, o nuskaidrėjusios nuotekos pasišalina iš įrenginio. Perteklinis aktyvusis dumblas iš įrenginio šalinamas periodiškai, kai jo koncentracija aerotanke pasiekia maksimalią leidžiamą koncentraciją. 
HNV-N modifikacijos įrenginiuose pasiekiamas didžiausias nuotekų išvalymo efektyvumas, taip pat jie mažiausiai reiklūs eksploatacijai, valant nuotekas nesusidaro žalias dumblas, nevyksta anaerobiniai procesai, todėl nebūna nemalonių kvapų, šalinamas pilnai stabilizuotas dumblas, dėl palaikomų labai mažų dumblo apkrovų perteklinio dumblo kiekiai mažesni už kitų modifikacijų HNV įrenginius.

HNV – N tipo nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos

I – variantas

hnvn_lt_2pav.jpg 

1 pav. HNV – N tipo nuotekų valymo įrenginiai viename korpuse (našumas nuo 5m³ /p iki 24 m³ /p)

Technologinės charakteristikos

hnvn_LT_1lent.jpg 

II – variantas 
hnvN_lt_3pav.jpg 


2 pav. HNV – N tipo nuotekų valymo įrenginiai (antrinis sėsdintuvas atskirame korpuse), našumas nuo 25m³ /p iki 55 m³/p 

Technologinės charakteristikos

hnvn_LT_2lent.jpg 


HNV – N tipo nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas 

hnvn_isvalymas.jpg


Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms


Įrenginio ir jo funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu. 

HNV tipo valymo įrenginių montavimo schemos


Vietos paruošimas

Rekomenduojame: 

 1. Įrenginio montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad ji nebūtų užliejama paviršiniais vandenimis.
 2. Apžiūros dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų teisingai.
 3. Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris yra reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinimui.
 4. PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę nei pats valymo  įrenginys.
 5. ŽEMĖS DARBAI: Žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis. Tuo atveju, kai atliekant žemės kasimo darbus, susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, darbai turi būti nedelsiant sustabdyti. Informuoti statybos techninę priežiūrą vykdantį asmenį ar įgaliotą asmenį ir tik gavus leidimą, toliau tęsti darbus toje zonoje.Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t.t. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant. Paruošiama aikštelė iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo sluoksnis 200 - 300 mm).

Įrenginio montavimas

Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis projektą.

DĖMESIO: Įrenginio montavimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes nuo to priklauso tolimesnis funkcionalumas.

Rekomenduojame:

 1. Nuotekų valymo įrenginio montavimas atliekamas pagal  EN 976-2 standartą.
 2. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
 3. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, BŪTINA PATIKRINTI ar įrenginio movų diametrai atitinka nuotekų įtekėjimo ir išvalyto vandens ištekėjimo vamzdžių diametrus. Taip pat patikrinkite, ar atitinka nuotekų  padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
 4. Įrenginys į duobę įkeliamas naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys išlyginamas nivelyro pagalba.
 5. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm  storio sluoksniais kruopščiai juos sutankinant. Esant sausam smėliui, tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
 6. Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui), pilant smėlį į duobę aplink įrenginį, tuo pačiu metu į patį įrenginį palaipsniui pilamas ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį ir tuo pačiu metu į įrenginį pilama 20-30 cm vandens.  Taip kartojama ir toliau, pilant po 20-30 cm žemės aplink įrenginį ir po 20-30 cm vandens į patį įrenginį.
 7. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies, uždėkite dangtį tam, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidų.
 8. Smėlio pilkite tiek, kad valymo įrenginio apžiūros dangtis būtų viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga, jei įrenginys montuojamas važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003 450 punktas).
 9. Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja dalimi, virš jo įrengiama 200 mm storio armuota gelžbetoninė plokštė, paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginių.
 10. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, įrenginys turi būti ankeruojamas  prie betoninių blokų nerūdijančio plieno juosta.

Orapūtės, oro padavimo vamzdelio ir difuzoriaus montavimas

 1. Patikrinkite, ar tikrai komplekte yra tas orapūtės modelis, kuris yra parašytas valymo įrenginio aprašyme.
 2. Orapūtė gali būti montuojama pagalbiniame pastate, tačiau ne daugiau kaip 15 m atstumu nuo valymo įrenginio, kad būtų galima užtikrinti reikalingą deguonies kiekio padavimą ir išvengti oro srovės slėgio praradimų. Patalpa turi būti vėdinama ir joje turi būti elektra. Esant būtinybei, orapūtė gali būti montuojama ir lauke. Tada ji montuojama specialioje stiklaplasčio dėžutėje, apsaugančioje jį nuo lietaus ir dulkių.
 3. Montuojant orapūtę lauke, dėžutės negalima statyti toje vietoje, kur gali subėgti ir kauptis vanduo. 
 4. Montuojant orapūtę patalpoje, pastatykite ją taip, kad ji nesiglaustų prie sienos ar kažkokios atramos.  
 5. Įrenginėjant oro padavimo vamzdelį, svarbu jo paruošti tiek, kad būtų galima su atsarga aplenkti aštrius kampus ar vietas, kur jam tektų per didelė apkrova. Norint išvengti oro srovės slėgio praradimų, reikia kaip įmanoma sumažinti vamzdelio alkūnių skaičių, kad oras tolygiu nuolydžiu tekėtų į įrenginio pusę. 
 6. Oro padavimo vamzdelis turi būti paguldytas ant kietesnio pagrindo, pvz., ant neliesto grunto paviršiaus griovelyje. Atsargiai užpilkite jį žemėmis, kad nepažeistumėte vamzdelio. 


Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms

Eksploatacija


 Jūsų valymo įrenginys reikalauja nuolatinės ir reguliarios priežiūros ! 

UAB „Traidenis“ pagaminti nuotekų valymo įrenginiai efektyviai išvalo nuotekas aerobinių mikrobų, suskaidančių organinius teršalus, pagalba. Teisingai prižiūrint įrenginius, sumažėja priežiūros dažnumas ir savikaina.
Nuotekų valymo įrenginių eksploataciją ir aptarnavimą vykdo apmokytas personalas. Įrenginius  aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:

Kartą per dieną patikrinti: 
 • kontroliuoti nuotekų atitekėjimą  į valymo įrenginius;
 • ar į  orapūtes yra tiekiama elektros srovė. Galimas elektros srovės nutrūkimas iki 10 val.;
 • ar nekaista orapūtė;
 • ar neatsirado padidėjusio garso arba vibracijos;
 • vizuali aeracinės sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotekų maišymasis su aktyviuoju dumblu);
 • cirkuliacinio dumblo sistemos darbo patikra.
Kartą į savaitę tikrinti:   
 • ar įrenginyje neatsirado kvapų, kokia nuotekų spalva, ar neatsirado didelio putų kiekio. Būtina prižiūrėti, ar įrenginyje neatsirado pertekliniai riebalų ar biologiškai neišskaidomų dalelių kiekiai. Jei reikia, šias sankaupas išvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir ištekantis vanduo. Tam pasisemkite nedidelį jo kiekį ir stebėkite dumblą,  kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracinėje dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuotekų maišymasis) turi būti šviesiai rudos spalvos, turėtų greitai nusėsti; iš valymo įrenginio turi tekėti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalelės sėda lėtai ir iš valymo įrenginio išteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra silpnas ir jo darbas nėra patenkinamas.
 • dumblo koncentraciją įrenginyje. Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 –30 min, kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant  dumblo tūriui įrenginyje daugiau nei 60 – 70 %, išsiurbkite perteklinį dumblą.

Kartą į mėnesį tikrinti:

 • patikrinkite ar švarūs orapūtės filtrai, jei reikia, juos išvalykite ar pakeiskite (PASTABA: detalesnis orapūtės aptarnavimas pagal tiekėjo pateiktas eksploatacijos taisykles);
 • patikrinkite ar nėra oro nutekėjimo sujungimų vietose ir oro padavimo vamzdelyje;
 • ištirpusio deguonies koncentraciją įrenginyje. Esant maksimaliems nuotekų kiekiams, ištirpusio deguonies koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 1 – 4 mg/l.

Kartą į ketvirtį kontroliuoti: 

 • įrenginio darbo efektyvumą, tai yra atlikti valomų ir valytų nuotekų kontrolinius tyrimus;
 • perteklinio dumblo išsiurbimą (išsiurbimo dažnumas iš įrenginio priklauso nuo faktinio jo apkrovimo teršalais, bet ne rečiau kaip 1 – 2 kartus per metus (geriausiai pavasarį ir rudenį)). 

Vieną kartą metuose: 
 • patikrinti ar išlieka sandarūs oro padavimo vamzdelis ir sujungimai;
 • įrenginio atskirų dalių profilaktinis patikrinimas.

Kas 5-6 metus turi būti tikrinamas:
 • aeratorių darbas ir esant reikalui, keičiamos membranos, tuo pačiu tikrinama ir bioįkrovos būklė, esant reikalui praplaunama. 

Užsakovas arba eksploataciją vykdantis asmuo privalo vesti eksploatacijos žurnalą ir darbus registruoti atliktų darbų suvestinėje (PASTABA: Eksploatacijos žurnalas pildomas kiekvieną dieną).
Atsiradus nesklandumams arba kitaip pastebėjus sistemos elementų (siurblių, aeratorių)  darbo sutrikimus, nedelsdami susisiekite su UAB „Traidenis“ atstovais. Mūsų specialistai tinkamai išspręs problemą, garantuodami  efektyvų tolimesnį valymo įrenginio darbą.
Atlikus įrenginių aptarnavimą patikrinkite ar valymo įrenginio dangčiai yra uždaryti.


Nuotekų valymo įrenginio eksploatacijos metu venkite:

 1. Į įrenginį negali patekti biologiškai neišskaidomi elementai: popieriniai rankšluosčiai, vystyklai, nosinės, gumos ar plastiko gaminiai.
 2. Į įrenginį neturėtų patekti dideli riebalų kiekiai.
 3. Draudžiama naudoti buitinę chemiją dozėmis, didesnėmis nei nurodyta instrukcijose. Nuotekų valymo įrenginys susitvarko su normaliais skalbiklių, valiklių bei kitų chemikalų, naudojamų buityje, kiekiais.
 4. Į įrenginį negali patekti paviršinės bei lietaus nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.).
 5. Negalima į įrenginį išleisti medžiagų, kurių patekimas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.).
 6. Būtina izoliuoti įrenginį nuo galimo gruntinio vandens patekimo į įrenginį. Vanduo neturėtų tvenktis aplink įrenginį.
 7. Rekomenduojame netaisyti įrenginio patiems ir nekeisti jo dalių savo nuožiūra.

Vizualinis biologinio nuotekų valymo įrenginio darbo efektyvumas vertinamas pagal aktyvaus dumblo požymius ir ištekantį vandenį (žr. pagal kontrolines lenteles).

PERTEKLINIO DUMBLO IŠSIURBIMO INSTRUKCIJA

Perteklinis dumblas iš paties įrenginio šalinamas, jei šalia jo nėra atskiros perteklinio dumblo kaupimo talpos (dumblo tankintuvo), į kuria periodiškai šalinamas dumblas eksploatacijos metu.

 1. Išjunkite orapūtę iš elektros tinklo.
 2. Nuimkite įrenginio dangtį.
 3. Į vidinę įrenginio dalį atsargiai įleiskite asenizacinės mašinos ištraukiamą žarną ir išsiurbkite 50 procentų aeracinės kameros tūrio nuotekų-dumblo mišinio iš įrenginio.
 4. Tuose regionuose, kur vyrauja aukšti gruntiniai vandenys, įrenginį užpildykite  švariu vandeniu (tokiu būdu įrenginys apsaugomas nuo galimo iškėlimo). TĄ BŪTINA ATLIKTI DAR TĄ PAČIĄ DIENĄ.
 5. Uždengę įrenginį dangčiu, įjunkite orapūtę.
 6. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.

PDD (Paleidimo - derinimo darbai)

 1. Nuotekų  valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai pradedami, kai įrenginiai  pripažįstami tinkamais naudoti ir  nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms  išleisti į aplinką (remiantis LR AM 2008-03-26 d. įsakymu Nr. D1-152 „Dėl aplinkos ministro 2006-09-11 d. įsakymo Nr. D1-412 „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 
 2. Įrenginių paleidimo derinimo trukmė – 3 mėn. nuo įrenginio pripažinimo tinkamais  naudoti tvarkos, esant oro temperatūrai  ne mažesnei kaip +10°C dienos metu, o naktimis nenukrinta žemiau 0°C 
 3. Patikrinama  faktinių nuotekų kiekių ir užterštumų atitikimas projektiniams duomenims. 
 4. Įrenginyje išbandoma aeracinė sistema. 
 5. Įrenginys užpilamas dumblo užkratu atvežant aktyvaus dumblo arba užpildant įrenginį gyvu (upelio, kūdros) vandeniu ir užauginamas aktyvusis dumblas. 
 6. Pasiekus dumblo koncentracijai įrenginyje ≥20%, imami tyrimai ištekančio, išvalyto  vandens kokybei nustatyti. 
 7. Įrenginius prižiūrintis asmuo supažindinamas su pagrindinėmis įrenginio eksploatacinėmis taisyklėmis. 
 8. Paruošiama paleidimo – derinimo darbų ataskaita. 
 9. Paleidimo derinimo darbų metu pasiekiamas išvalymo laipsnis iki 50 % nuo atitekančio pradinių nuotekų užterštumo pagal BDS5. Tokiu atveju esant maksimaliam pradinių nuotekų užterštumui iki 400 mg/l paleidimo derinimo darbų metu išvalytų nuotekų tarša pagal BDS5 gali siekti iki 200 mg/l. 

Servisas

 1. UAB „Traidenis“ suteikia 10 metų garantiją požeminei korpuso daliai. Garantija elektrinei daliai nurodama pagal gamintojo pateiktą gaminio techninį pasą. Garantija galioja tik eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį laikantis UAB „Traidenis“ pateiktos įrenginio aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos. 
 2. Garantija suteikiama tik UAB „Traidenis“ produkcijai ir nepadengia išlaidų, susijusių su paties namo/biuro kanalizacijos vamzdžių/surinkimo talpų, paskirstymo sistemos gedimais.
 3. UAB „Traidenis“ nebus atsakingas už valymo įrenginio gedimus, kurie kiltų, jei dėl kažkokių priežasčių buvo nutraukta įrenginio priežiūra.  
 4. UAB „Traidenis“  siūlo pasirašyti aptarnavimo sutartį, pagal kurią už atitinkamą paslaugos mokestį mūsų atstovai reguliariai atvažiuos patikrinti įrenginio, o atsiradus problemoms, jas pašalins. Dėl aptarnavimo sutarties prašome kreiptis į mūsų atstovus. 

Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms


Sertifikatus rasite čia.

Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms


Nuotekų valymo sistemos atnaujinimas Upytės miestelyje


800 m3/p našumo buitinių nuotekų valymo įrenginių transportavimas į Baltarusiją
Gaminamos produkcijos pristatymas

Komentarai (0)

KomentuotiGamybinė įmonė „Traidenis“ įkurta 1996 m., kuri pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti nuotekų valymo įrenginius iš stiklaplasčio. įmonės misija - rūpintis žmogumi ir švaria aplinka, bei kuriant, gaminant ir montuojant nuotekų valymo įrenginius siekti, kad Nemuno upė ir jo baseinas būtų švariausi Lietuvoje.
    8 315 782 63 Pramonės g. 31B, LT62175 Alytus info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visos teisės saugomos Sprendimas:
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.