Tīra vide - mūsu rūpes!
Traidenis
ATPAKAĻ UZ SARAKSTU
Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

HNV tipa apdzīvoto vietu un no jauna būvējamo kvartālu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir paredzētas sadzīves vai tām līdzīgo notekūdeņu no virtuves, vannas, tualetes, kā arī citu telpu, kas tiek līdzīgi izmantotas,  ūdens attīrīšanas mērķim.

Attīrīšanas iekārtā nedrīkst iekļūt:

virszemes notekūdeņi (no jumtiem, pagalmiem u. tml.);
notekūdeņi no garāžām un citām telpām, kuras netiek izmantotas sadzīves vajadzībām;
ūdens no baseiniem vai citām tvertnēm, kas lielākas par 1 m³;
ķīmiskas vielas, kuru iekļūšana kanalizācijas sistēmā nav paredzēta atbilstoši to izmantošanas mērķim (naftas produkti, agroķīmija u. tml.);
ūdens pēc ūdens mīkstināšanas/atdzelžošanas filtru reģenerācijas;
sadzīvē izmantojamos ķīmiskos līdzekļus (mazgāšanas līdzekļus, balinātājus, mīkstinātājus, attaukošanas līdzekļus) jāizmanto atbilstoši ražotāja sniegtiem norādījumiem. 

gyv_tit_new.jpg

 


1. Manuālie režģi
2. Smilšu ķērājs
3. Plūsmas savākšanas / sadales aka
4. HNV tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārta
5. Dūņu sabiezinātājs
6. Debita mērīšanas aka
7. Kompresors


1. att. Apdzīvotās vietas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas shēma 

Iekārtu priekšrocības:

tiek ražotas ar dažādu jaudu;
auksta attīrīšanas pakāpe (līdz 98% no piesārņojuma apjoma);
nav iekšēju kustīgu detaļu, kurām būtu jāveic apkope un tās jāmaina;
izturīga viegla stiklaplasta konstrukcija (viegli transportēt);
mazgabarīta slēgta tipa izstrādājumi;
strādā klusi un neizdala smaku;
attīrītais ūdens ir dzidrs un bez smaržas;
minimāls elektroenerģijas patēriņš;
vienkārši apkalpot un automatizēt procesu;
var montēt ne tika zem zemes (ja tam traucē pazemes būves), bet arī izveidojot speciālu uzbērumu virs zemes.


Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Tiek ražotas divu modifikāciju HNV tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: 

I modifikācija (HNV-P)

hnv_p_1.jpg

HNV-P modifikācijas iekārta sastāv no pirmējā nostādinātāja, aerobā reaktora, otrējā nostādinātāja (ar plānsienu moduli) vienā tvertnē. Pirms HNV-P modifikācijas iekārtas parasti tiek uzstādīti režģi (vai sūknis smalcinātājs) un smilšu ķērājs.  
Pieplūstošie notekūdeņi nokļūst pirmajā nostādinātājā. Notekūdeņi paliek pirmajā nostādinātājā 2 stundas. Ar kompresora palīdzību nostādinātājā nostādinātās dūņas pastāvīgi tiek novadītas uz atsevišķi ierīkoto dūņu stabilizatoru. Pēc nostādinātāja notekūdeņi nokļūst aerobajā reaktorā ar bioielādi. Bioloģiskā attīrīšana – attīrīšana ar aktīvām dūņām, kas balstās mikroorganismu darbību. Notekūdeņi, kuri jāattīra, tiek aerēti. Pārslas veidojošās baktērijas (mikroorganismi) vairojas, veido grupas, pie kurām pielīp protozooti un citi dzīvie organismi. Mikroorganismi metobilizē („saēd” un saskalda), kā arī bioloģiski noārda piesārņojošās organiskās vielas. Nepieciešama pastāvīga izšķīdušā skābekļa padeve. Procesa mērķis – sasaistīt šķīstošās, koloidālās un biogēnās vielas no notekūdeņiem ar aktīvajām dūņām un tās atdalīt. Aktīvo dūņu process būtībā ir dzīva sistēma, tāpēc attiecīgi arī jārīkojas. Lai saglabātu noteiktus nepieciešamos dzīvos mikroorganismus, tie attiecīgi jābaro, jāaudzē un jāpavairo”. Strauja darba apstākļu maiņa var radīt šoku. Tāpēc tiek izmantota bioielāde, pie kuras piestiprinās mikroorganismi, kurus nevar projām noskalot nevienmērīgās notekūdeņu plūsmas. Liekās dūņas no aerobā reaktora ar kompresora palīdzību tiek novadītas uz pirmējo nostādinātāju. Notekūdeņu-dūņu maisījums pēc aerobā reaktora nokļūst otrējā nostādinātājā ar plānsienu moduli, no kura nostādinātās dūņas izmantojot kompresoru tiek atgrieztas atpakaļ aerobajā reaktorā, bet dzidrinātie notekūdeņi izplūst no iekārtas.  

HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskās shēmas

I variants
  hnvp_1var.jpg 

 1. att. HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vienā korpusā (produktivitāte 5 m³ /p līdz 24 m³ /p) 

Tehnoloģiskie parametri 


hnvp_lentele1.jpg 

II – variants 
hnvp_2var.jpg 
2. att. HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (otrējais nostādinātājs atsevišķā korpusā) produktivitāte  no 25 m³ /p līdz 55 m³ /p 

Tehnoloģiskie parametri 


hnvp_lentele2.jpg 
 

HNV – P tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte 


hnvp_isv_lentele.jpg

II modifikācija (HNV-N)

hnv_n_1.jpg

HNV-N modifikācijas iekārta sastāv no anoksās kameras, pagarinātas aerācijas aerotvertnes un otrējā nostādinātāja vienā tvertnē. Pirms HNV-N modifikācijas iekārtas obligāti jāuzstāda režģis (sūknis smalcinātājs), smilšu ķērājs, septiķis, kā arī, ja nepieciešams, tauku ķērājs. 
Pirmajā šīs iekārtas kamerā uzturami anoksās aerobās attīrīšanas apstākļi (bioloģiskiem procesiem tiek izmantots nitrātu skābeklis) – pieplūstošie notekūdeņi tiek samaisīti ar nitrificētu dūņu maisījumu, kas tiek padots no aerācijas kameras. Anoksajā kamerā no notekūdeņiem tiek atdalīts nitrātu slāpeklis, tā uzlabojas dūņu nostādināšanās (samazinās dūņu indekss un denitrifikācijas risks otrējā nostādinātājā). Pēc anoksās kameras notekūdeņi iekļūst pagarinātās aerācijas kamerā (aerobā reaktorā), kurā notekūdeņi tiek aerēti un tālāk turpinās aerobā notekūdeņu attīrīšana un liekā slāpekļa oksidēšanās līdz nitrātiem. Notekūdeņu-dūņu maisījums no aerotvertnes nokļūst otrējā nostādinātājā, kurā atdalījušās aktīvās dūņas atgriežas anoksajā zonā, bet dzidrinātie notekūdeņi tiek izvadīti no iekārtas. Liekās aktīvās dūņās no iekārtas tiek izsūknētas periodiski, kad to koncentrācijas aerotvertnē sasniedz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju. 
HNV-N modifikācijas iekārtās tiek panākta lielākā notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte, tāpat arī tās ir mazāk prasīgas pret ekspluatācijas nosacījumiem, attīrot notekūdeņus, neveidojas zaļas dūņas, nenotiek anaerobie procesi, tāpēc nav nepatīkamu smaku, tiek izsūktas pilnīgi stabilizētas dūņas, ļoti mazo uzturamo  dūņu slodžu dēļ lieko dūņu daudzums mazāks par citu modifikāciju HNV iekārtām. 

HNV – N tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskās shēmas

 
I  variants 

hnv_n_2.jpg 
 1. att. HNV – N tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vienā korpusā (produktivitāte  no 5m³ /p līdz 24 m³ /p)

Tehnoloģiskie parametri


hnvn_lentele1.jpg

II variants
hnv_n_3.jpg

2. att. HNV – N tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vienā korpusā (produktivitāte  no 25m³ /p līdz 55 m³ /p)

Tehnoloģiskie parametri


hnvn_lentele2.jpg


HNV – N tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte 


hnvn_isvalymas.jpg

Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Iekārtas un sistēmas, kas nodrošina tās funkcijas, montāža jāveic, vadoties no ēkas tehniskā un/vai darba projekta. 

HNV tipa attīrīšanas iekārtu montāžas shēmas  

Vietas sagatavošana 


Rekomendējam: 

 1. Iekārtas montāžas vietai jābūt izvēlētai tā, lai tā netiktu appludināta ar virszemes ūdeņiem. 
 2. Revīzijas vākam jābūt pieejamam pastāvīgai pārbaudīšanai, kā arī  tam, lai sistēma funkcionētu pareizi. 
 3. Pārbaudiet, kāds diametrs ir kanalizācijas caurulei. Pārliecinieties, ka tiek saglabāts slīpums, kas nepieciešams notekūdeņu pašteces nodoršināšanai uz iekārtu. 
 4. SAGATAVOŠANĀS ZEMES DARBIEM: attīriet laukumu, kas būtu  vismaz par pusmetru platāks  nekā ir pašas iekārtas izmēri. 
 5. ZEMES DARBI: Zemes darbi jāveic, stingri vadoties pēc STR 1.07.02:2005, būves tehniskā un/vai darba projekta un vispārīgām būvniecības montāžas normām. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā saskaraties ar projekta rasējumos nenorādītām iekārtām vai komunikācijām, darbi nekavējoties jāpārtrauc. Par to jāinformē persona, kura veic būvniecības tehnisko uzraudzību, vai pilnvarotā persona, un tikai pēc atļaujas saņemšanas drīkst turpināt darbus zonā, kurā darbi tika pārtraukti. Pēc zemes darbu pabeigšanas līdz projekta altitūdei, jāpārbauda pamatne, vai nav vāja vai izmirkusi grunts, izrakumi u. tml. Šāda grunts jāizrok līdz personas, kura veic tehnisko uzraudzību, norādītajam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu grunti, to sablīvējot. Jāsagatavo laukums līdz projektā norādītai altitūdei, grunts jāsablīvē (sablīvēšanas koeficients no 0,95÷0,98, blīvēšanas slānis 200–300 mm).

Iekārtas montāža 

Attīrīšanas iekārta jāmontē atbilstoši iepriekš sagatavotam un ar attiecīgām institūcijām saskaņotam projektam.

UZMANĪBU: Iekārtas montāža prasa īpašu uzmanību, jo no tā atkarīga turpmākā iekārtas funkcionēšana. 

Iesakām: 

 1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas montāža jāveic atbilstoši EN 076-2 standartam. 
 2. Rakšana jābeidz, kad ir palikuši 20–30 cm līdz projekta bedres dziļumam. Tālāk jārok ar rokām, t.i., ar lāpstu. Šādā veidā tiek panākts, ka iekārta ar savu pamatni balstītos uz neskartās grunts. 
 3. Pirms iekārtas ielaišanas  bedrē, OBLIGĀTI JĀPĀRBAUDA, vai iekārtas uzmavu diametri atbilst notekūdeņu ieplūdes un attīrītā ūdens izplūdes cauruļu diametriem. Tāpat pārbaudiet, vai atbilst notekūdeņu padošanas caurules dziļums un attīrīšanas iekārtas noplūdes uzmavas augstums, kā arī attīrīšanas iekārtas pieplūdes un noplūdes cauruļu leņķi. 
 4. Iekārta bedrē jāielaiž, izmantojot standarta pacelšanas mehānismus. Uzmanīgi iekārtu ielaižot bedrē, tā jāizlīdzina lietojot  nivelieri. 
 5. Atstarpe starp bedres malām un attīrīšanas iekārtu pakāpeniski jāaizpilda ar iepriekš uz montāžas vietu atvestām smiltīm, kuras jāber 20–30 cm biezā slānī, rūpīgi to sablīvējot. Ja smilts ir sausa, blīvēšanas laikā tā jāsamitrina ar ūdeni. 
 6. Montāžas laikā (vai arī, ja ir augsts gruntsūdens līmenis) berot smiltis bedrē ap iekārtu, vienlaicīgi pašā iekārtā pakāpeniski jālej ūdens. Tas jādara šādi: bedrē ap iekārtu jāieber 20–30 cm smilts un vienlaicīgi iekārtā jāielej 20–30 cm ūdens. Šādi darbs jāturpina arī tālāk, berot pa 20–30 cm zemes ap iekārtu un lejot pa 20–30 cm ūdens pašā iekārtā. 
 7. Pēc iekārtas aizbēršanas ar smiltīm līdz augšējai iekārtas daļai, uzlieciet vāku , lai, tālāk turpinot aizbēršanas darbus, aizberamās smiltis neiekļūtu attīrīšanas iekārtas iekšpusē. 
 8. Beriet smiltis tik daudz, lai attīrīšanas iekārtas apkalpošanas vāks būtu vienā līmenī ar ielas vai trotuāra segumu, ja ierīce tiek uzstādīta braucamajā daļā; 50–70 mm no zemes virsmas – ja tiek uzstādīta mauriņā dzīvojamos kvartālos, 200 mm – ja iekārta tiek uzstādīta neapbūvētās teritorijās (STR 2.07.01:2003, 450. punkts). 
 9. Montējot attīrīšanas iekārtu zem braucamās daļas, virs tās jāierīko 200 mm bieza armēta dzelzsbetona plāksne, kura izkliedē transporta līdzekļu slodzi no attīrīšanas iekārtas. 
 10. Ja ir augsts gruntsūdens līmenis, iekārta jānoenkuro pie betona blokiem ar nerūsējošā tērauda loksnēm.

Kompresora, gaisa padeves caurules un difuzora montāža

 1. Pārbaudiet, vai patiešām komplektā ir tas kompresora modelis, kurš ir norādīts attīrīšanas iekārtas aprakstā. 
 2. Kompresoru var uzstādīt palīgēkā, taču ne tālākā par 15 m attālumā no attīrīšanas iekārtas, lai varētu nodrošināt nepieciešamo skābekļa daudzuma padevi un izvairīties no gaisa plūsmas spiediena zuduma. Telpai jābūt ventilējamai un tajā jābūt elektrībai. Ja nepieciešams, kompresoru var uzstādīt arī laukā. Tad to montē speciālā stiklašķiedras kastē, kas to pasargā no lietus un putekļiem. 
 3. Montējot kompresoru laukā, kastes nedrīkst novietot tajā vietā, kur var saplūst un uzkrāties ūdens. 
 4. Montējot kompresoru telpā, novietojiet to tā, lai tas nepieskartos pie sienas vai cita balsta.  
 5. Uzstādot gaisa padeves caurulīti, svarīgi to sagatavot tik daudz, lai varētu ar rezervi apiet asus stūrus un vietas, kurās uz tām varētu iedarboties liela slodze. Lai izvairītos no plūsmas spiediena zudumiem, pēc iespējas jāsamazina caurules līkumu skaits, lai gaiss vienmērīgā slīpumā plūstu virzienā uz iekārtu. 
 6. Gaisa padeves caurulīte jāieklāj uz cietākas pamatnes, piemēram, uz neskartas grunts virsmas grāvī. Uzmanīgi aizberiet caurulīti ar augsni, lai to nesabojātu. 

Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Jūsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir nepieciešama pastāvīga un regulāra apkope! 
UAB „Traidenis” izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas efektīvi attīra notekūdeņus ar aerobo mikrobu palīdzību, kas sadala organisko piesārņojumu. Pareizi uzraugot iekārtas  samazinās apkopes  biežums un izmaksas. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju un apkalpošanu veic apmācīts personāls. Personālam, kas apkalpo (ekspluatē) iekārtas, ir pienākums: 
1. Reizi dienā pārbaudīt:  
 • vai noris  notekūdeņu pieplūde uz attīrīšanas iekārtām; 
 • vai kompresoram tiek padota elektrostrāva. Pieļaujami elektrostrāvas pārtraukumi līdz 10 st.; 
 • vai nesakarst kompresors; 
 • vai nav pastiprināta skaņa vai vibrācijas; 
 • vizuāla aerācijas sistēmas darba pārbaude (vai notiek intensīva notekūdeņu sajaukšanās ar aktīvām dūņām); 
 • cirkulācijas dūņu sistēmas darba pārbaude. 


2. Reizi nedēļā pārbaudīt: 
 • vai iekārtā nerodas smakas, kāda ir notekūdeņu krāsa, vai nav radies liels putu daudzums. Jāuzrauga, vai iekārtā nav radušies liekie tauki vai bioloģiski nesadalāmās daļiņas. Ja nepieciešams, šie uzkrājumi jāiztīra. Ieteicams pārbaudīt, kā izskatās pašas dūņas vai izplūstošais ūdens. Šim mērķim pasmeliet nelielu tā daudzumu un vērojiet dūņas, kāda ir to krāsa, vai ir smarža Pašām dūņām aerācijas daļā (tur, kur notiek intensīva notekūdeņu maisīšana) jābūt brūnā krāsā, tām būtu ātri jānogulsnējas; no attīrīšanas iekārtas būtu jāplūst dzidram ūdenim, kam nav  smaržas . Ja dūņu krāsa ir pelēcīga, daļiņas nogulsnējas lēni un no attīrīšanas iekārtas izplūst duļķainas ūdens, ar nepatīkamu smaku, – viss tas rāda, ka dūņas ir vājas un to darbs nav apmierinošs. 
 • dūņu koncentrāciju iekārtā. Caurspīdīgā traukā pasmeliet ūdeni un dūņu maisījumu no aerācijas daļas un pagaidiet 20 30 min., kamēr tas kļūst dzidrs. Dūņu, kas nogulsnējas, tilpumam jābūt aptuveni 30–50% no kopējā trauka tilpuma. Ja dūņu daudzums iekārtā ir vairāk par 60–70%, izsūknējiet liekās dūņas.
3.  Reizi mēnesī pārbaudīt: 
 • vai ir tīri kompresora filtri, ja nepieciešams, iztīrīt  vai nomainīt tos (PIEZĪME: detalizētāka kompresora apkalpošana pēc piegādātāja sniegtiem ekspluatācijas noteikumiem); 
 • vai nav gaisa noplūde savienojumu vietās un gaisa padeves caurulē; 
 • izšķīdušā skābekļa koncentrāciju iekārtā. Ja ir maksimālie notekūdeņu daudzumi, izšķīdušā skābekļa koncentrācijai jābūt ne mazākai par 1–4 mg/l. 
 
4.  Reizi ceturksnī kontrolēt: 
 •  iekārtas darba efektivitāti – jāveic attīrāmo un attīrīto notekūdeņu kontrolpārbaudes; 
 •  lieko dūņu izsūkšanu (izsūkšanas biežums no iekārtas atkarīgs no tās faktiskās piesārņojuma slodzes, bet ne retāk kā 1–2 reizes mēnesī (vislabāk pavasarī un rudenī)). 
5. Vienu reizi gadā: 
 • pārbaudīt, vai joprojām ir hermētiska gaisa padeves caurule un savienojumi; 
 • veikt iekārtu atsevišķu daļu profilaktisko pārbaudi; 
6. Ik pēc 5–6 gadiem pārbaudīt aeratora darbu un, ja nepieciešams, mainīt membrānas, vienlaicīgi pārbaudīt bioielādes stāvokli, jā nepieciešams, izskalot. 
7. Pasūtītājam vai personai, kura veic ekspluatāciju, ir pienākums pildīt ekspluatācijas žurnālu un darbus reģistrēt veikto darbu reģistrā (PIEZĪME: Ekspluatācijas žurnāls jāaizpilda katru dienu). 
8. Ja rodas problēmas vai tiek novēroti sistēmas elementu (sūkņu, aeratoru) darba traucējumi, nekavējoties sazināties ar UAB „Traidenis” pārstāvjiem. Mūsu speciālisti pienācīgi atrisinās problēmu, garantējot efektīvu tālāku attīrīšanas iekārtas darbību. 
9. Veicot iekārtas apkalpošanu, pārbaudīt, vai attīrīšanas iekārtas vāks ir aizvērts.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas laikā izvairieties no tā: 
 1. Lai iekārtā neiekļūtu bioloģiski nesadalāmi elementi: papīra dvieļi, autiņi, kabatlakatiņi, gumijas vai plastmasas izstrādājumi. 
 2. Lai iekārtā neiekļūtu lieli tauku daudzumi. 
 3. Lai iekārtā netiktu  izmantotas sadzīves ķīmijas devas, kas ir lielākas par instrukcijās norādītajām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek galā ar normāliem mazgāšanas līdzekļu, tīrīšanas līdzekļu un citu ķimikāliju, kas tiek izmantojamas mājsaimniecībā, daudzumiem. 
 4. Lai iekārtā neiekļūtu virszemes un lietus notekūdeņi (no jumtiem, pagalmiem u. tml.). 
 5. Lai iekārtā neieplūstu  vielas, kuru iekļūšana nav paredzēta atbilstoši to lietošanas mērķim (naftas produkti, agroķīmija u. tml.). 
 6. Lai Iekārta tiktu izolēta  no iespējamās gruntsūdens iekļūšanas tajā . Ūdens nedrīkstētu krāties ap iekārtu. 
 7. Rekomendējam nelabot iekārtu pašiem un nemainīt tās detaļas pēc sava ieskata.
 8. Vizuāli bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darba efektivitāte jāvērtē saskaņā ar aktīvo dūņu pazīmēm un izplūstošo ūdeni (skat. saskaņā ar kontroltabulām).

LIEKO DŪŅU IZSŪKŠANAS INSTRUKCIJA

Liekās dūņas no pašas iekārtas jāizsūc, ja blakus tai neatrodas atsevišķa lieko dūņu uzkrāšanas tvertne (dūņu biezinātājs), kurā periodiski tiek novadītas dūņas iekārtas ekspluatācijas laikā.
 1. Atvienojiet kompresoru no elektrotīkla. 
 2. Noņemiet iekārtas vāku. 
 3. Iekšējā iekārtas daļā uzmanīgi ielaidiet asenizācijas mašīnas izvelkamo šļūteni un no iekārtas izsūciet 50 procentus no aerācijas kameras tilpuma notekūdeņu-dūņu maisījuma. 
 4. Tajos reģionos, kur valda augsti gruntsūdeņi, iekārtas piepildiet ar tīru ūdeni, šādi to pasargājot no iespējamās izcelšanas. TO NEPIECIEŠAMS IZDARĪT VĒL TANĪ PAŠĀ DIENĀ 
 5. Pēc iekārtas vāka aizvēršanas ieslēdziet kompresoru.
  Nākamajā dienā pēc iekārtas izsūknēšanas pārbaudiet, vai nav radusies smaka, putas, kā izskatās dūņas. 

IND (iedarbināšanas - noregulēšanas darbi)

 1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas iedarbināšanas-regulēšanas darbi jāsāk, kad iekārta tiek atzīta par piemērotu ekspluatācijai un noteiktā kārtībā ir saņemta atļauja notekūdeņus izlaist apkārtējā vidē (balstoties uz LR VM 26.03.2008. rīkojuma Nr. D1-152 „Par vides ministra 11.09.2006. rīkojuma Nr. D1-412 „Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izmantošanas reglamenta apstiprināšanu” izmaiņām”. 
 2. Iekārtas iedarbināšanas-noregulēšanas ilgums – 3 mēneši no iekārtas atzīšanas par piemērotu ekspluatācijai, ja gaisa temperatūra nav zemāka par +10°C dienas laikā, bet naktīs nenokrīt zemāk par 0°C. 
 3. Jāpārbauda faktisko notekūdeņu daudzumu un piesārņotības atbilstību projekta datiem. 
 4. Iekārtā jāpārbauda aerācijas sistēma. 
 5. Iekārta jāpiepilda ar dūņu materiālu, atvedot aktīvās dūņas vai piepildot iekārtu ar dzīvo (upes, kūdras) ūdeni un jāuzaudzē aktīvās dūņas. 
 6. Dūņu koncentrācijai iekārtā sasniedzot ≥ 20%, jāpaņem paraugi no izplūstošā attīrītā ūdens, lai noteiktu tā kvalitāti. 
 7. Persona, kura veic iekārtas apkopi, jāiepazīstina ar galvenajiem iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 
 8. Jāsagatavo iedarbināšanas-noregulēšanas darbu atskaite. 
 9. Iedarbināšanas-regulēšanas darbu laikā attīrīšanas pakāpe jāpanāk 50% no pieplūstošo sākotnējo notekūdeņu piesārņojuma atbilstoši BSP5. Šādā gadījumā, ja maksimālā sākotnējā piesārņotība ir līdz 400 mg/l iedarbināšanas-regulēšanas darbu laikā, attīrīto notekūdeņu piesārņojums atbilstoši BSP5 var sasniegt līdz 200 mg/l. 

Apkalpošana 

 1. UAB „Traidenis” piešķir 10 gadu garantiju pazemes korpusa daļai. Garantija elektriskajām detaļām tiek norādīta atbilstoši ražotāja iesniegtajai ražojuma tehniskajai pasei. Garantija ir spēkā tikai ekspluatējot un uzturot iekārtu, ievērojot UAB „Traidenis” norādītās iekārtas apkopes un uzturēšanas instrukcijas. 
 2. Garantija tiek piešķirta tikai UAB „Traidenis” produkcijai un nesedz izdevumus, kas saistīti ar pašas mājas/biroja kanalizācijas cauruļu/savācējtvertņu, sadales sistēmas bojājumiem.
 3. UAB „Traidenis” nebūs atbildīga par iekārtas bojājumiem, kas varētu rasties, ja kaut kādu iemeslu dēļ tika pārtraukta iekārtas apkope.  
 4. UAB „Traidenis” piedāvā parakstīt apkalpošanas līgumu, atbilstoši kuram par noteiktu pakalpojuma maksu mūsu pārstāvji regulāri ieradīsies, lai pārbaudītu iekārtu, bet problēmu gadījumā tās novērsīs. Par apkalpošanas līgumu lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvjiem. 

Apdzīvoto vietu sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas


Sertifikātus jūs atradīsiet šeit.

Komentāri (0)

Komentēt    +370 315 782 63 Pramones iela 31B, LT62175 Alīta, Lietuva info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visas tiesības aizsargātas Šķīdums:
We use cookies on this website to enhance your browsing experience. By clicking 'Accept' or continuing the browsing session you confirm your consent. You can withdraw your consent at any time by changing the browser settings and deleting the saved cookies. Please read our cookies policy..